Zbierz się do kupy!

Nie tylko Straż Gminna, ale i mieszkańcy coraz częściej i głośniej podnoszą problem pozostawiania na ulicach nieczystości po czworonogach. W niektórych miejscach spacer przestaje być przyjemnością, przeradzając się w walkę o przejście czystą stopą. Jest to nie tylko problem estetyczny, ale i zdrowotny, bo wbrew powszechnej opinii psie nieczystości nie są wartościowym nawozem, ale siedliskiem bakterii, mogących zagrozić zdrowiu mieszkańców, a szczególnie dzieci.

Z inicjatywy radnego gminnego Krzysztofa Sznajdera powstał pomysł budowy gminnego programu walki z psimi nieczystościami. Na początek gmina Komorniki z GOK w Komornikach ogłaszają konkurs na prace plastyczne, które mogą zostać wykorzystane do stworzenia grafiki dla całej akcji, m.in. na plakatach i tabliczkach, przypominających mieszkańcom o obowiązku sprzątania po swoich czworonogach.

Propozycje, w dwóch kategoriach wiekowych do 8 lat i powyżej, można przesyłać do 25 lutego 2021 roku. Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym regulaminie, a wbicie pierwszej tabliczki zaplanowane jest na 20 marca w Plewiskach, podczas akcji zalesiania lasku rekreacyjno-sportowego.

Inicjatywa dotyczy całej gminy, w kolejnych tygodniach tabliczki oraz specjalne pojemniki na psie odchody staną w kolejnych miejscowościach, w miejscach, które – mamy nadzieję – wskażą sami mieszkańcy w specjalnych ankietach.

Regulamin konkursu „Zbierz się do kupy”

Organizatorami konkursu „Zbierz się do kupy” zwanego dalej „konkursem” są: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1 oraz Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, ul. Kościelna 37, 62-051 Komorniki, zwani dalej Organizatorami.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Komorniki.

§1.

Cel konkursu

Celem konkursu jest:

 1. zaangażowanie mieszkańców Gminy Komorniki w rozwiązanie problemu pozostawianych nieczystości po psach,
 2. rozbudzanie zainteresowania środowiskiem lokalnym,
 3. wyrabianie twórczego myślenia i pomysłowości,
 4. kształtowanie poczucia estetyki.

§2.

Uczestnik konkursu

Uczestnikiem może być każdy z mieszkańców Gminy Komorniki, niezależnie od wieku. W przypadku osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w konkursie jest możliwy w wypadku wyrażenia pisemnej zgody przez przedstawiciela ustawowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

§3.

Warunki i zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej zachęcającej mieszkańców Gminy do sprzątania po swoich psach.
 2. Praca musi spełniać następujące kryteria:
 3. nawiązywać bezpośrednio do tematyki konkursu (obraz i krótkie hasło),
 4. dwuwymiarowa (2D, nie może być pracą przestrzenną),
 5. wykonana dowolną techniką plastyczną z użyciem takich materiałów jak ołówek, kredki, farby itp. lub w wybranym graficznie programie komputerowym,
 6. powinna być wykonana na papierze typu brystol lub blok techniczny, a w przypadku wykorzystania programu graficznego utrwalona w formacie elektronicznym (JPG),
 7. wykonana w formacie minimum A4.
 8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. W przypadku przesłania większej ilości prac, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru według własnego uznania jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną̨ odrzucone. Prace w imieniu uczestnika małoletniego może złożyć przedstawiciel ustawowy – w takim wypadku zobowiązany jest załączyć oświadczenie według załącznika nr 1.
 9. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać́ praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.

§4.

Termin i miejsce składania prac

 1. Praca powinna być przekazana do Organizatorów w terminie do 25.02.2021 w następujący sposób:
 2. dostarczona w oryginale do CTK Gminy Komornik, ul. Kościelna 37 w godz. 9:00-15:00  lub
 3. mailowo na adres biuro@gokkomorniki.pl. W przypadku złej jakości skanu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieuwzględniania przesłanej pracy w wynikach konkursu.
 4. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, oraz numerem telefonu kontaktowego, a w przypadku wysłania pracy mailem w tytule należy wpisać „Konkurs Zbierz się do kupy]”.
 5. Do przekazanej/przesłanej pracy należy dołączyć:
 6. klauzulę zawierającą̨ zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego;
 7. oświadczenie dotyczące praw autorskich do utworu, wzór którego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, wraz z datą i własnoręcznym podpisem uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego.
 8. W przypadku osób małoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia i zgody, o których mowa w ust. 3, w imieniu uczestnika podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia te stanowią̨ jednocześnie zgodę̨ na udział podopiecznego w konkursie. Prace nadesłane drogą elektroniczną powinny zawierać́ to samo oświadczenie zawarte w pliku tekstowym (format PDF zeskanowany z datą i własnoręcznym podpisem).
 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatorów prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
 2. Prace nie spełniające zasad udziału nie będą brane pod uwagę.

§5.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatorów terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 2. Komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, wybierze spośród zgłoszonych na konkurs po 3 (miejsca od I do III) najciekawsze prace w dwóch kategoriach wiekowych (0-8 lat i powyżej).  Kryteria oceny zostaną̨ ustalone w następujący sposób:
  1) zgodność́ pracy z tematem,
  2) jakość́ wykonania,

3) oryginalność́ i pomysłowość́,
4) walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania

5) stopień́ trudności wykonania.

 • Najciekawsza praca będzie inspiracją do stworzenia wizualizacji akcji „Zbierz się do kupy” wykorzystywanego następnie na terenie Gminy Komorniki.  Autor najciekawszej pracy dokona przeniesienia na Gminę Komorniki praw autorskich w formie pisemnej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 20.03.2021  r.
 • Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronach www.komorniki.pl oraz  www.gokkomorniki.pl
 • Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną̨ powiadomione telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu.
 • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§6.

Nagrody

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody rzeczowe. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

§7.

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac.
 2. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku jakichkolwiek pytań́/wątpliwości można się̨ kontaktować́ z

koordynatorami projektu pod adresem dorota.witczak@gokkomorniki.pl tel.507875624 i promocja@komorniki.pl tel. 883998975.

 • Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej www.komorniki.pl oraz www.gokkomorniki.pl.
 • Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034