Konkurs wielkanocny w Głuchowie

Share on facebook
Share on twitter

Autor najładniejszej ozdoby wielkanocnej, zgłoszonej do konkursu, ma szansę otrzymać atrakcyjną nagrodę. Prace, wykonane dowolną techniką, nie mogą przekroczyć 100 centymetrów wysokości. Trzeba je dostarczyć do dnia 18 marca do Domu Kultury Dworek w Głuchowie. Obostrzenia wynikające z pandemii umożliwią oglądanie ich tylko w oknach Dworka. Zostaną tam zaprezentowane.

 Regulamin konkursu „OZDOBA WIELKANOCNA”

§1 Organizacja

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach (dalej GOK).

2. Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w Domu Kultury Dworek w Głuchowie, ul. Parkowa 2, Głuchowo.

3. Autor ozdoby wielkanocnej staje się uczestnikiem konkursu i wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu w momencie dostarczenia Organizatorowi pracy konkursowej.

§2 Czas trwania, harmonogram i zasady wyboru

1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 18 marca 2021 r.

2. Do dnia 23 marca 2021 r. prace zostaną wyeksponowane w Domu Kultury Dworek w Głuchowie.

3. Do dnia 23 marca 2021 r. wyłonieni zostaną zwycięzcy.

4. Do dnia 24 marca 2021 r. werdykt jury zostanie opublikowany na stronie www.facebook.com/Dom Kultury Dworek.

5. Dnia 25 marca 2021 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 535 997 716 nastąpi odbiór nagród w Domu Kultury Dworek w Głuchowie ul. Parkowa 2.

§3 Uczestnictwo

1. Konkurs ma charakter rodzinny i jest dedykowany mieszkańcom Gminy Komorniki.

2. W konkursie może wziąć udział każda rodzina, niezależnie od ilości osób.

3. Cele konkursu:

a) podtrzymywanie tradycji wykonywania wytworów plastyki obrzędowej okresu Świąt Wielkanocnych;

b) rozbudzanie zainteresowań plastyką obrzędową;

c) pobudzanie aktywności twórczej;

d) popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami

§4 Zasady konkursu

1. Przez zgłoszenie do konkursu rozumie się dostarczenie do Organizatora ozdoby wielkanocnej oraz informacji o autorach. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imiona i nazwiska uczestników , telefon kontaktowy.

2. Technika wykonania prac jest dowolna.

3. Praca konkursowa nie może być większa niż 100 cm.

4. Ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi pracami.

5. Każda rodzina może zgłosić do konkursu jeden pracę.

6. Prace konkursowe dostarczamy do Domu Kultury Dworek ul. Parkowa 2 Głuchowo po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 535 997 716.

7. Zgłaszający oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy, że podane przez niego informacje są zgodne z prawdą i że dysponuje prawami autorskimi do projektu i wykonania ozdoby wielkanocnej.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację nadesłanych danych oraz zdjęć na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, w tym mediach społecznościowych typu Facebook oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z konkursu zgłoszenia, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, polskie prawo lub normy społeczne.

§5 Ochrona Danych Osobowych

1. Organizator informuje, że udostępnione mu dane osobowe uczestników konkursu Ozdoba wielkanocna przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu:

a. przeprowadzenia konkursu Ozdoba wielkanocna

b. marketingowym i promocyjnym Organizatora,

c. przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,

d. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora.

2. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, ul. Kościelna 37, 62-052 Komorniki, tel. 61 8107449, biuro@gokkomorniki.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

4. Dane przechowywane będą do czasu prowadzenia konkursu.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Brak akceptacji na przetwarzanie danych osobowych skutkuje niedopuszczeniem do udziału w konkursie Ozdoba wielkanocna.

7. Podanie danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla celów konkursowych. Nie podanie danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w ww. konkursie.

§6 Nagrody

1. Nagrodzone zostaną:

1.1. Miejsce I – nagroda rzeczowa do kwoty 100 zł brutto

1.2. Miejsce II – nagroda rzeczowa do kwoty 70 zł brutto

1.3. Miejsce III – nagroda rzeczowa do kwoty 50 zł brutto

oraz wyróżnieni, wskazani przez Specjalną Komisję wybraną przez Organizatora.

b. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania nagród dodatkowych oraz niewskazania wszystkich trzech miejsc, a także możliwość ogłoszenia miejsc ex aequo.

§7 Odbiór nagród

1. Nagrody rzeczowe będą do odbioru w Domu Kultury Dworek w Głuchowie ul. Parkowa 2 w dniu 25 marca 2021 r. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 535-997-716.

§8 Postanowienia końcowe

1. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość w gotówce, ani na inną rzecz niż przyporządkowana do danego miejsca.

2. Za każde zwycięskie zgłoszenie przyznany zostanie jeden zestaw nagród, niezależnie od liczby autorów danej ozdoby.

3. Wszelkie informacje na temat konkursu będą przesyłane za pośrednictwem Facebook Dom Kultury „Dworek”.

grudzień 2021

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 2 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 3 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 4 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 5 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 6 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 7 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 8 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 9 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 10 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 11 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 12 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 13 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 14 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 15 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 16 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 17 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 18 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 19 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 20 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 21 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 22 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 23 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 24 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 25 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 26 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 27 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 28 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 29 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 30 grudzień
Brak wydarzeń
Events for 31 grudzień
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034