Rekrutacja do publicznych przedszkoli

W dniach od 2 do 13 marca 2020 r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli w gminie Komorniki. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.] – do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Zasady rekrutacji do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na stronie internetowej i w siedzibie danej placówki. Rekrutacjado przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 13 marca 2020 r.

W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, wskazane w ustawie prawo oświatowe, jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, kryteria ustalone przez Radę Gminy Komorniki w uchwale  nr XVIII/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji w tym kryteriami branymi pod uwagę w rekrutacji, oraz ich punktacją, jak również dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku można się zapoznać także na stronie www.komorniki.pl

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2014 do oddziałów przedszkolnych w obwodowych szkołach podstawowych prowadzona jest w terminie od 2  do 13 marca 2020 r. bezpośrednio w szkole.

Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych w gminie Komorniki

  Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym  
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 02 – 13.03.2020 r.   05 – 08.05.2020 r.  
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 16 – 20.03.2020 r.   11 – 13.05.2020 r.  
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23.03.2020 r. godz. 12.00 14.05.2020 r. godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 23 – 27.03.2020 r.   14 – 18.05.2020 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30.03.2020 r. godz. 12.00 19.05.2020 r. godz. 12.00

Jakie kryteria będą brane pod uwagę?

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 131  ust. 1 ustawy Prawo oświatowe) i ich wartości:

Kryterium Punkty  
1. Wielodzietność rodziny kandydata. 50
2. Niepełnosprawność kandydata. 50
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. 50
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 50
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 50
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 50
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 50

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki nr XVIII/161/2019 z 19 grudnia 2019 r.) i ich wartości:

Kryterium Punkty
1. Oboje rodzice pracujący lub studiujący dziennie lub prowadzący działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/studiującego dziennie/prowadzącego działalność rolniczą/samotnie wychowującego dziecko. 10
2. Wskazanie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko. 8
3. Posiadanie rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola/szkoły w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub biorącego udział w rekrutacji do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego. 6
4. Wybór przedszkola wg preferencji
za I preferencję
za II preferencję
za III preferencję
8 3 1
5. Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny. 2
6. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest kwalifikacja kandydatów w oparciu o ich wiek. Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się od najstarszych, uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia. 1

Słowniczek:

 • rodzic – rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską, prawny opiekun dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
 • rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 • samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata:

Kryteriów głównych:

 1. dla kryterium 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. dla kryterium 2, 3, 4, 5, – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 r, poz. 1172, ze zm.);
 3. dla kryterium 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4. dla kryterium 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, ze zm.).
 5. Kryteriów dodatkowych:
 1. dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
 2. dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;
 3. dla kryterium 3 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów potwierdzające spełnianie powyższego kryterium;
 4. dla kryterium 4 – wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do przedszkola;
 5. dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034