Będą zapobiegać przemocy domowej

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej Gmina Komorniki podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego, który funkcjonuje od 2011r.

W związku z nowelizacją w/wym. ustawy, w dniu 22.06.2023r weszły w życie przepisy, wprowadzające szereg nowych rozwiązań legislacyjnych, których celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych przemocą. Nadały one również nowy charakter funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych i grup specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy należy powołać nowe zespoły interdyscyplinarne. A co za tym idzie, dotychczasowe zespoły oraz grupy robocze zostają zniesione.

Podczas sesji w dniu 22.06.2023r. Rada Gminy Komorniki podjęła Uchwałę LXXIV/620/2023, w której przyjęto tryb i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Komornikach.

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów z poszczególnych instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej podejmujących się współpracy, której celem jest udzielenie pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy.

Wójt Gminy Komorniki Jan Broda, Zarządzeniem nr 720/2023 z dnia 19.09.2023r. powołał następujących członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Komornikach:

 1. Magdalena Wasilewska – starszy specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy w Komornikach (Przewodnicząca Zespołu);
 2. Izabela Siwiak – starszy specjalista pracy socjalnej – Koordynator Ośrodka Pomocy w Komornikach (Zastępca Przewopdniczącej Zespołu);
 3. Magdalena Szwacka – starszy asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach;
 4. Beata Tuz – Lubińska – psycholog Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach;
 5. Magdalena Pawłowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Komornikach;
 6. Adrian Bezulski – kierownik Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Komornikach;
 7. Justyna Nowak – Pedagog Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach;
 8. Bartkowiak Grzegorz – dr nauk medycznych, internista Centrum Medycznego Komorniki Sp. z o. o. w Komornikach;
 9. Małgorzata Politowicz – kurator zawodowy z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
 10. Andrzej Moskwa – kurator zawodowy z III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
 11. Sylwia Lokke – komendant Straży Gminnej w Komornikach.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Rolą zespołu interdyscyplinarnego jest tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie pracy podmiotów ustawowo zobowiązanych do działania na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy domowej, w szczególności poprzez:

– diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

– inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

– inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

– opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

– powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

– monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;

– przekazywanie informacji oraz dokumentacji do właściwego miejscowo zespołu interdyscyplinarnego,

– kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

– składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.

Obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Komorniki zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej, znajdujący się w Komornikach przy ul. Młyńskiej 15.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034