Gmina dopłaci do wymiany pieca

15 marca 2024 r. ruszy VII edycja przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Komorniki.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Dotacja stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych,  jednak nie więcej niż :

 1. 5 000 zł na kocioł  ogrzewający paliwem stałym (biomasa) w formie pelletu drzewnego;
  1. 8 000 zł instalacje na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła;

na jeden budynek.

 • Stary pozaklasowy kocioł węglowy może być wymieniony na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub paliwo stałe  – pellet (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji);
 • Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania;
 • Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego kotła węglowego.
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego;
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 15.03.2024 r. – 31.05.2024 r. w następujący sposób:

 • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, w godzinach pracy Urzędu (datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Podawczego);
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
 • za pośrednictwem platformy e-puap (należy podłączyć zeskanowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami), chcąc wysłać wniosek należy skierować jako pismo ogólne do Urzędu Gminy w Komornikach.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji celowych  z budżetu Gminy Komorniki na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki w języku polskim oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego.

Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.

REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Urząd Gminy Komorniki nie wyklucza możliwości oględzin starego kotła węglowego przed podpisaniem umowy na jego wymianę;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.

ROZLICZENIE DOTACJI

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

 1. oświadczenie uprawnionego przedsiębiorcy  potwierdzający demontaż starego źródła ciepła do likwidacji oraz montaż nowego urządzenia grzewczego;
 2.  dokument wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali);
 3. kserokopię (oryginał do wglądu) – dokumentu informującego o rodzaju, sprawności i  mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną;
 4. kserokopię (oryginał do wglądu) – świadectwa zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5  klasa) – (dotyczy kotłów na  paliwo stałe do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego);
 5. kserokopię (oryginał do wglądu) – innych dokumentów takich jak: opinia kominiarska wykona po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta;

dokumentacje fotograficzną nowego źródła ciepła ( w przestrzeni pomieszczenia oraz tabliczki znamionowej). 

KONTROLA POWYKONAWCZA

Przed wypłaceniem dotacji przeprowadzana jest weryfikacja złożonych w rozliczeniu dokumentów w celu sprawdzenia wykonania przedsięwzięcia. W przypadku wątpliwości co do złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji Wójt może wzywać Beneficjenta do składania wyjaśnień, przeprowadzać oględziny i zbierać dowody (wykonywać zdjęcia), zrealizowanego zadania w miejscu jego lokalizacji.

Katarzyna Rozumek
Wydział Ochrony Środowiska
tel. 61 8100 096

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek na udzielenie dotacji

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

Formularz  informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Regulamin udzielania dotacji

Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli* nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach dotacji celowych z budżetu Gminy Komorniki na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewanie proekologiczne

Uchwała nr R LXXXIII/732/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Komorniki na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034