Wójt ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów

Realizując zapisy uchwały nr XLI/362/2021 Rady Gminy Komorniki z 4 września 2021 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Komorniki, wójt ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Komorniki – kadencja 2024-2029.

Zgodnie ze statutem, w skład Rady Seniorów wchodzi od 10 do 15 członków – przedstawicieli gminnych środowisk senioralnych:

 • koła seniorów – po 2 osoby z każdego koła 
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji – Nauka i Kultura – 3 osoby
 • Stowarzyszenie Komornickich Seniorów “Aktywni Razem” – 4 osoby.

Nabór kandydatów prowadzony jest od 28 lutego 2024 r. do 12 marca 2024 r. 

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu, który wraz z oświadczeniem (pliki do pobrania) kandydata powinien zostać złożony w Urzędzie Gminy Komorniki. 

Kto może być członkiem Rady Seniorów Gminy Komorniki?

 • osoba zamieszkała na terenie Gminy Komorniki
 • osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne, w tym za przestępstwo skarbowe
 • osoba, która posiada potencjalną zdolność do czynności prawnych

Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i opiniodawczą dla organów gminy. Umożliwia budowanie dialogu, partnerstwa, integracji i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi. Zadaniem Rady jest przede wszystkim integracja komornickich grup seniorów, reprezentowanie ich interesów oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz starszych mieszkańców gminy, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia ich aktywności w życiu lokalnej społeczności.

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

Siedzibą Rady Seniorów jest Urząd Gminy Komorniki:
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Kontakt:
tel. 61 8100 095 
e-mail: k.polowy@komorniki.pl

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034