Przyszłość gminy w dokumentach uchwalonych przez radnych

Share on facebook
Share on twitter

Zmiany w budżecie na bieżący rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ostateczne przyjęcie dokumentu określającego strategię rozwoju gminy do roku 2030, uchwalenie programu ochrony środowiska na najbliższe lata, przystąpienie do prac nad planem zagospodarowania fragmentu Rosnowa – takimi tematami zajmowali się gminni radni podczas środowej sesji.

Dochody gminy będą w tym roku większe o ok. 2,5 miliona zł od wcześniej ustalonych, przekroczą 230,7 milionów zł. Wojewoda przekaże dodatkowe dotacje i odszkodowanie za zajęcie gruntu pod energetyczną sieć przesyłową. Większa będzie też rządowa subwencja oświatowa, w związku z zakupem pomocy dydaktycznych dla placówki w Plewiskach i wynagrodzeniami nauczycieli wspomagających.

Niektóre zaplanowane na ten rok wydatki zostaną przesunięte na lata przyszłe. Dotyczy to budowy sali sportowej w Chomęcicach (na rok 2023) i budowy ulicy Porannej w Plewiskach (na rok przyszły). Po decyzji poznańskiego samorządu nastąpi też zmiana w terminach przekazywania pieniędzy na budowę węzła komunikacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej, co nie ma związku z terminem zakończenia tej inwestycji.

Przesunięcie finansowania budowy ul. Porannej wzbudził niezadowolenie Roberta Schmidta. Jak twierdził, występuje w imieniu mieszkańców. Domagał się przekazania im pisemnej informacji o przyczynach kolejnego opóźnienia tej inwestycji. Jak wyjaśnił Tomasz Stellmaszyk, zastępca wójta, takie przesunięcie przekazywania pieniędzy jest normalnym zabiegiem, wynikającym z procedury administracyjnej realizowanej przez powiat. Jeśli starosta upora się z tym w trzy miesiące, czyli do grudnia, to gmina i tak nie zdąży przeprowadzić przetargu. Pieniądze nie zostaną wykorzystane. Mieszkańcy, jak zapewnił Tomasz Stellmaszyk, interesują się tą sprawą, są w kontakcie z Urzędem Gminy.

Za zmianami w budżecie opowiedziało się 13 radnych, 6 się wstrzymało, Robert Schmidt jako jedyny był przeciw. Podobnie było podczas głosowania nad Wieloletnią Prognozą Finansową, a wprowadzane do niej zapisy wynikają ze zmian w budżecie i w finansowaniu inwestycji.

W sierpniu 2020 roku zaczęły się prace nad Strategią Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030. Jak przypomniała Olga Karłowska, sekretarz gminy, najpierw trzeba było określić stan faktyczny i ocenić realizację poprzedniego dokumentu. Odbyły się szerokie konsultacje społeczne, wypowiadali się radni i sołtysi, mieszkańcy wypełniali ankiety. Powstał zarys koncepcji. Odbywały się spotkania on line. Głos mogły zabierać i zgłaszać uwagi takie instytucje, jak muzeum w Szreniawie, Wielkopolski Park Narodowy, PUK Komorniki, GOSiR, GOK, Biblioteka Publiczna, Wody Polskie, samorządy powiatowy i wojewódzki, sąsiednie gminy.

Wielu radnych brało udział we wszystkich organizowanych w tej sprawie panelach dyskusyjnych. W poniedziałek odbyła się debata wszystkich komisji Rady Gminy. Radni zabierali głos, dokument zyskał ostateczny kształt. Podczas sesji głos zabrał już tylko Marek Kubiak stwierdzając, że opowiada się za dokumentem, ale wolałby, by było w nim stwierdzenie – „w pigułce”, a nie występujące w różnych rozdziałach – że strategia ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy. Oprócz Roberta Schmidta, który tym razem się wstrzymał, wszyscy radni opowiedzieli się za uchwaleniem dokumentu.

Kolejnym poważnym, „przyszłościowym” dokumentem był „Program ochrony środowiska dla gminy Komorniki na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. Program ten trzeba było uaktualnić, przekazać do zaopiniowania przez powiat, uwzględnić uwagi, wywiesić na stronie internetowej gminy na 21 dni. I w tym przypadku zgłoszone uwagi uznano za zasadne.

Problem ochrony środowiska został podzielony na 10 komponentów. Wystąpiła poprawa czystości powietrza, co ma związek ze stopniową wymianą źródeł ogrzewania budynków. Problemem nie jest hałas, wynika to z jakości najważniejszych dróg. To samo można powiedzieć o oddziaływaniu pola elektromagnetycznego, choć w samej gminie nie przeprowadzono badań, lecz tylko w sąsiedztwie. Zła jest natomiast czystość wód powierzchniowych, w gminie i całym województwie. Dobry jest za to stan wód podziemnych. Niemal cała gmina jest zwodociągowana, a skanalizowana w 80 procentach. Koniecznie jest monitorowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki. Gleby i zasoby geologiczne nie są w złym stanie. Mieszkańcy produkują coraz więcej odpadów, ale w coraz większym procencie je segregują. Trwa likwidacja niebezpiecznego dla zdrowia azbestu. Pozytywem jest brak spadku powierzchni lasów.

Osoba z firmy współpracującej z samorządem mówiła o koniecznych działaniach na rzecz ochrony środowiska, takich jak edukacja, oszczędzanie wody, zwiększenie jej retencji, inwentaryzacja bezodpływowych zbiorników na ścieki, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Radni zadawali pytania dotyczące poszczególnych aspektów ochrony środowiska. Interesowali się funkcjonowaniem firmy Kruszgeo eksploatującej żwirownię w Komornikach. Wójt informował, że firma ta nie prowadzi już eksploatacji, a tylko przywozi ziemię potrzebną do rekultywacji terenu. Obiecał przedstawić dokładne informacje. Stan wód powierzchniowych stał się tematem długiej dyskusji. Głos zabierał Mateusz Werbliński, radny i rolnik, tłumaczący, w jaki sposób używa się nawozów sztucznych. Mowa była o konieczności dokładniejszego badania czystości powietrza i o potrzebie sprawdzania, czy nie ma zagrożeniem polem elekromagnetycznym. Radni nie byli usatysfakcjonowani faktem, że duża część danych pochodzi od instytucji spoza gminy, przydałyby się badania bardziej precyzyjne.

Samorząd rozpoczął prace nad planem zagospodarowania terenu w rejonie ulic Akacjowa i Pogodna w Rosnowie. Nie obejmie on terenów, gdzie znajduje się zabudowa realizowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Niektóre miejsca gmina chce „odrolnić”, ale nie ma zgody rządu, sprawę tę rozstrzygnie sąd administracyjny. Planowany jest zbiornik wodny. Zabudowa nie może być wyższa niż 10,5 metra, nad ziemią mogą być tylko dwie kondygnacje. Działki nie mogą być mniejsze niż 1,2 tys. metra kwadratowego, każdy budynek musi mieć co najmniej dwa miejsca postojowe.

Marian Adamski, przewodniczący Rady Gminy apelował, by radni zgłaszali uwagi do planu na etapie jego omawiania, nie prowadzili dyskusji spóźnionych, gdy dokument zostanie opracowany.

październik 2021

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 październik
Brak wydarzeń
Events for 2 październik
Brak wydarzeń
Events for 3 październik
Brak wydarzeń
Events for 4 październik
Brak wydarzeń
Events for 5 październik
Brak wydarzeń
Events for 6 październik
Brak wydarzeń
Events for 7 październik
Brak wydarzeń
Events for 8 październik
Brak wydarzeń
Events for 9 październik
Brak wydarzeń
Events for 10 październik
Brak wydarzeń
Events for 11 październik
Brak wydarzeń
Events for 12 październik
Brak wydarzeń
Events for 13 październik
Brak wydarzeń
Events for 14 październik
Brak wydarzeń
Events for 15 październik
Brak wydarzeń
Events for 16 październik
Brak wydarzeń
Events for 17 październik
Brak wydarzeń
Events for 18 październik
Brak wydarzeń
Events for 19 październik
Brak wydarzeń
Events for 20 październik
Brak wydarzeń
Events for 21 październik
Brak wydarzeń
Events for 22 październik
Brak wydarzeń
Events for 23 październik
Brak wydarzeń
Events for 24 październik
Brak wydarzeń
Events for 25 październik
Brak wydarzeń
Events for 26 październik
Brak wydarzeń
Events for 27 październik
Brak wydarzeń
Events for 28 październik
Brak wydarzeń
Events for 29 październik
Brak wydarzeń
Events for 30 październik
Brak wydarzeń
Events for 31 październik
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034