Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Komorniki

W dniach od 1 do 15 marca 2023 r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Komorniki. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy  z  dnia  14 grudnia 2016 r.  o  Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.] –  do publicznego  przedszkola,  oddziału  przedszkolnego  w  publicznej  szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania  przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

WAŻNE: Dzieci 2,5 letnie nie biorą udziału w rekrutacji. O przyjęciu dziecka 2,5 letniego do przedszkola decyduje Dyrektor placówki, po zakończeniu procesu rekrutacji w gminie.

Zasady rekrutacji do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na stronie internetowej i w siedzibie danej placówki. Rekrutacjado przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa siędrogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 17.00

W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, wskazane w ustawie prawo oświatowe, jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, kryteria ustalone przez Radę Gminy Komorniki w uchwale  nr XVIII/161/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji w tym kryteriami branymi pod uwagę w rekrutacji oraz ich punktacją, jak również dokumentami niezbędnymi przy składaniu wniosku można się zapoznać na stronie www.komorniki.pl.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się następujące kryteria:

Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 131  ust 1 ustawy o Prawo oświatowe) i ich wartości:

KryteriumPunkty  
1.Wielodzietność rodziny kandydata.50
2.Niepełnosprawność kandydata.50
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.50
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.50
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.50
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.50
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą.50

Kryteria dodatkowe (II etap postępowania rekrutacyjnego, na podstawie uchwały Rady Gminy Komorniki nr XVIII/161/2019 z 19 grudnia 2019 r.) i ich wartości:

KryteriumPunkty
1.Oboje rodziców pracujących lub studiujących dziennie lub prowadzących działalność rolniczą – dotyczy to również rodzica pracującego/studiującego dziennie/prowadzącego działalność rolniczą samotnie wychowującego dziecko.10
2.Wskazanie przez oboje rodziców/prawnych opiekunów dla celów podatku dochodowego miejsca zamieszkania na terenie gminy Komorniki, dotyczy to również rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.8
3.Posiadanie rodzeństwa uczęszczającego do tego samego przedszkola/szkoły w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub biorącego udział w rekrutacji do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego.6
4.Wybór przedszkola wg. preferencji8 3 1
5.Udokumentowana trudna sytuacja rodzinna lub materialna, pozostawanie rodziny pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej lub pobierającej zasiłek rodzinny2
6.W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest kwalifikacja kandydatów w oparciu o ich wiek. Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.1

Słowniczek:

 • – rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską, prawny opiekun dziecka lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
 • – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 • – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 • Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata:
 • Kryteriów głównych:
 • dla kryterium 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • dla kryterium 2, 3, 4, 5, – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
  o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r, poz. 100);
 • dla kryterium 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dla kryterium 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm).
 • Kryteriów dodatkowych:
 • dla kryterium 1 – oświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym/ prowadzeniu działalności rolniczej;
 • dla kryterium 2 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wskazaniu miejsca zamieszkania dla celów podatku dochodowego na terenie gminy Komorniki;
 • dla kryterium 3– oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów potwierdzające spełnianie powyższego kryterium;
 • dla kryterium 4 – wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do przedszkola;
 • dla kryterium 5 – oświadczenie o objęciu rodziny opieką Ośrodka Pomocy Społecznej;

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034